τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται
(omni enim habenti dabitur et abundabit)

Evangelium secundum Matthaeum, Capitulum XXV

Extranea expansio Civitatum Foederatarum Americae acceleraverat a bello Hispano–Americano in 1898 et inclusit cunctam aream Caribaeam. Haec thesis petit revisere diplomatiam Caribaeam quae initiavit extraneam expansionem Civitatum Foederatarum in historico contextu moderni et revelare structuram monopolii lucrorum per paucos.

Primum, haec thesis admonet quod expandens civitas, qua aliqua industria nimis provehit in, contendent pro subjectis regionibus inhabitatis dense quae crescunt materiam pro ea et emunt eius productiones, ab exemplo primi belli mundani. Deinde, ea examinat proprietatem Civitatum Foederatarum oeconomicae in aurata aetate et demonstrat earum conatum ad ponendum Caribaeam, quae habet gravem viam aquariam et multas materias, infra eam potentiam continendam et accelerandam earum fructus progressi pre industrializationem. hoc conatus potest inveniri in Monroe doctrina et in circumstantia geographica. Ut conclusio, id est revelatur quod Civitatum Foederatarum praesens strategema mundanum cogitatur ut extensio diplomatiae Caribaeae et quod status superpotentiae factus est a rapida industrializatione et monopolio regionis ut fructus finiti.

Capitulum I
Necessitas revisenda diplomatiam Caribaeam: propositio hujus thesis

     1. Necessitas revisenda diplomatiam Caribaeam: propositio hujus thesis

Capitulum II
Pristina studia et ea vitia

     2. Correctionis disciplina
     3. Primatus paradigma
     4. Symbiosis paradigma

Capitulum III
Proprietas modernarum societatum industriae

     5. Imperiorum ascensus et casus in promoderno
     6. Progressus potentiae fabricationis
     7. Ab expansione ad imperialismum

Capitulum IV
Diplomatia Caribaea in particulari

     8. Aurata aetas
     9. Possidere Cubam
   10. Construere canalem in isthmo centro-Americano
   11. Diplomatia Theodori Roosevelt

Capitulum V
Industriae structura Civitatum Foederatarum et conformationis processus diplomatiae Caribaeae

   12. Industriae structura in aurata aetate
   13. Conformationis processus diplomatiae Caribaeae

Capitulum VI
Mundi strategema Civitatum Foederatarum et diplomatia Caribaea

   14. Bellum frigidum
   15. ‘Inclusio’ et diplomatia Caribaea
   16. Prospectus

Capitulum VII
Conclusio

   17. Conclusio

Postscriptum

   18. Postscriptum

Bibliographia